เคล็ดลับ 10 ประการสำหรับทีมบริหารโครงการ

เวปไซต์ PROJECTMANAGERS.NET ได้เผยแพร่บทความที่น่าสนใจ เกี่ยวกับผลการสำรวจความเห็นสมาชิกในทีมโครงการ เพื่อรวบรวมวิธีการบริหารโครงการให้ราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ เห็นว่าข้อมูลนี้น่าสนใจและน่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่ทำงานโครงการ จึงได้เรียบเรียงมานำเสนอไว้เป็นความรู้ หรืออาจใช้เป็นแนวทางพัฒนาการบริหารโครงการในองค์กรที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ก็ได้ สรุป เคล็ดลับ 1o ประการที่จะทำให้โครงการราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ ดังนี้ครับ

1) บุคลากรเหมาะสมกับงาน : เป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องมีบุคลากรเหมาะสมกับงาน ควรทำรายการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจทีมงานโครงการมีทักษะและความสามารถที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมายโครงการได้ แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติทั้งทางด้าน ทักษะ ความรู้ และความสามารถ อยู่ในตัวอย่างสมดุล แต่ก็เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อทำให้โครงการเป็นไปตามแผนงานอย่างราบรื่น

2) มีผู้จัดการโครงการ : มอบหมายหน้าที่ผู้จัดการโครงการให้กับบุคลากรที่มีทักษะและสามารถกระตุ้นให้ทีมงานโครงการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้ แนะนำให้ใช้ผู้ที่มีประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการบริหารโครงการ

3) การสื่อสาร : การส่งข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ไปยังทีมงานโครงการเป็นเรื่องสำคัญ แต่ละคนในทีมงานอาจถนัดการสื่อสารแตกต่างกัน ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ควรมีวิธีการสื่อสารที่เข้ากับแต่ละบุคคลเพื่อให้ทีมงานมีความสะดวกและมีความมั่นใจ

4) ช่องทางการสื่อสาร : เปิดช่องทางการสื่อสารและระบบที่จะส่งข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ออกไปยังทีมงาน ช่องทางการสื่อสารจะต้องเข้าถึงได้ง่ายและมีความแม่นยำ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการส่งข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5) กำหนดเป้าหมายร่วมกัน : การอธิบายที่มาและประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการให้ทีมงานทราบเป็นการปูพื้นฐานสำหรับแผนโครงการ เป็นเรื่องสำคัญที่ทีมโครงการต้องสนับสนุนอย่างเต็มที่ตลอดโครงการ และวิธีที่จะทำให้ทีมโครงการทำอย่างนั้นได้ก็สำคัญเช่นกัน

6) ความยืดหยุ่น : ทีมงานและตัวผู้จัดการโครงการเองจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและมีเหตุผลเพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการ

7) ความมุ่งมั่นสูง : ผู้ที่เป็นผู้จัดการโครงการถูกคาดหวังว่าจะเป็นผู้้ให้กำลังใจและจูงใจทีมโครงการให้ปฏิบัติตามความต้องการของตัวเอง คนประเภทคิดลบจะทำให้เกิดผลเสียและทำลายขวัญกำลังใจของทีมโครงการ

8) การประชุม : ต้องทำให้แน่ใจว่ามีการประชุมกันอย่างสม่ำเสมอและทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม การประชุมเป็นการเปิดโอกาสในการ ถามคำถาม ทำความเข้าใจประเด็นปัญหา และเป็นการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับโครงการ ปัญหาต่าง ๆ ควรถูกหยิบยกขึ้นมาหารือกัน ถ้าเป็นไปได้ควรให้ได้ข้อยุติในระหว่างประชุม

9) ความสอดคล้องกัน : สมาชิกในทีมโครงการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่รับผิดชอบอย่างสอดคล้องกันทั้งทีม ตามแผนงานที่กำหนด

10) ความเชื่อถือ : สมาชิกทั้งหมดในทีมโครงการจะต้องมีความเชื่อถือกันและกัน ถ้ามีความเชื่อถือให้กันแล้ว ปัญหาหรือข้อขัดข้องใด ๆ จะปรากฏออกให้เห็น (ไม่มีปัญหาแบบหมก หรือปิดบัง) ทำให้ปัญหาได้รับการแก้ไข

อย่าลืมว่าทั้ง 10 ข้อมีที่มาจากการสำรวจความเห็นทีมโครงการ ไม่ใช่จากผู้บริหาร จึงมีบางข้อที่มีมุมมองในแบบที่เห็นได้ชัดว่ามาจากประสบการณ์ตรง อ่านแล้วจะรู้สึกขัด ๆ แต่ผู้เขียนเห็นว่านี่เองที่ทำให้บทความนี้น่าสนใจ จนอดไม่ได้ที่จะเรียบเรียงมานำเสนอครับ :))

ที่มา 10 Tips for a Project Management Team Posted by Marian Woods on May 31, 2012

 

No matter how far you’ve gone on a wrong road, turn around. – Turkish proverb

บทความที่เกี่ยวข้อง

1) การสื่อสารในโครงการ … เรื่องสำคัญที่คนทำโครงการควรสนใจ
2) คุณลักษณะของ Project Manager

__________

Arthit T. (5/6/2012)
Twitter : @ArthitOnline
Google+ : http://gplus.to/ArthitOnline

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: