Gmail ปรับปรุงระบบค้นหา Email ใช้กับภาษาไทยได้แล้ว

Google ได้ทำการปรับปรุงระบบค้นหา Email โดยการเพิ่มคุณสมบัติที่มีลักษณะเป็น autocomplete predictions คือ เมื่อผู้ใช้ป้อนคำค้นเข้าไป Gmail จะค้นคำเลือกที่เป็นชุดเดียวกันมาให้ ทำให้ผู้ใช้เจอ Email ที่จะค้นหาได้ง่ายขึ้น เช่น ผู้เขียนทดสอบด้วยคำว่า บันทึก จะได้รายการคำว่า บันทึกการ บันทึกประชุม บันทึกฝ่าย
เป็นต้น

Google รายงานการพัฒนาคุณสมบัตินี้ผ่าน Offcial Gmail Blog ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว โดยรายงานว่า นอกจากจะพัฒนาสำหรับภาษาอังกฤษแล้วจะค่อย ๆ พัฒนาภาษาอื่น ๆ ให้มีคุณสมบัติที่ว่านี้ด้วย ซึ่งผู้เขียนได้ทดสอบคุณสมบัตินี้กับภาษาไทย ปรากฏว่าใช้งานได้แล้ว ดังแสดงในรูป

รายงานดังกล่าว ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าบัญชีผู้ใช้ Gmail ที่เป็น Google Apps (คือ ใช้โดเมนเนมอื่นที่ไม่ใช่ gmail.com) จะยังไม่ได้รับคุณสมบัตินี้ในตอนนี้ แต่ Google จะพัฒนาให้มีด้วยในอนาคต ซึ่งผู้เขียนได้ทำการทดสอบแล้วเช่นกัน พบว่า ณ ขณะที่เผยแพร่บทความนี้ยังใช้ไม่ได้ครับ ^^

__________

Arthit T. (29/5/2012)
Twitter : @ArthitOnline
Google+ : http://gplus.to/ArthitOnline

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: